Ouders en school

Samen sterker in de strijd tegen pesten

Hebt u als ouder/voogd weleens gemerkt dat uw dochter niet zo lekker in haar vel zit en liever niet naar school gaat? Blijven verwachte schoolresultaten achter? Wordt uw dochter structureel gepest? Of vindt u dat uw dochter nogal bazig overkomt? Allemaal signalen die er mogelijk op wijzen dat er sprake is van venijnig gedrag onder meisjes. En hoe ga je hier als ouder mee om? En wat kun je er samen met de school aan doen?

Meisjes maken het elkaar soms erg moeilijk. In meidengroepen heerst er vaak een ‘koningin’. Dit populaire meisje omringt zich met hofdames en trouwe onderdanen (de kliek). Zij bepaalt wie bij haar clubje hoort en wie niet. In elke klas of meidengroep zijn in meer of mindere mate deze typische meidenrollen te herkennen. Het gedrag van de kliek leidt soms tot vervelende situaties, zoals (online) roddelen, pesten en buitensluiten. Vaak vallen daarbij de nodige ‘slachtoffers’ waarbij de sporen van het pesten zich tot op latere leeftijd doen gelden.

Informatie voor ouders

Het voelt vaak zo onmachtig als je eigen kind wordt gepest. Je wil er alles aan doen maar weet niet waar te beginnen. Soms smelten de problemen als sneeuw voor de zon maar het kan ook behoorlijk uit de hand lopen. Is de situatie zo ernstig dat u het pesten op school wilt bespreken, overleg dit dan altijd met uw kind en probeer hem of haar te overtuigen van het belang ervan. Maak met school duidelijke afspraken over de vertrouwelijkheid van informatie. Het mag niet zo zijn dat het bespreken van pestgedrag op school de positie van uw kind verslechterd. Mocht uw kind zelf pesten of zich als buitenstaander passief opstellen, ook dan is er aanleiding genoeg om dit ongewenste gedrag te veranderen.

lees meer

Anti-pestmethode Meidenvenijn is niet fijn!
Mocht er meidenvenijn voorkomen op bijvoorbeeld de school van uw dochter, dan is er een methode die pestgedrag onder meisjes aanpakt: Meidenvenijn is niet fijn! Als de school er nog niet mee werkt, is dit mogelijk iets waar u de school op attent zou kunnen maken. De methode is erop gericht om meisjes te leren op een goede manier met elkaar om te gaan.

Van negatief naar positief gedrag
In de meidenvenijnlessen leren meisjes om negatief gedrag om te buigen naar positief gedrag. Dit gebeurt zowel preventief als met de lessenserie ‘Van Venijn naar Kwaliteit’. In de lessen leren meisjes hoe ze (weer) op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan of zelfs vriendinnen kunnen zijn. Ze kijken naar hun kernkwaliteiten, leren hun sterke eigenschappen kennen, en kijken ook naar hun minder leuke eigenschappen. Ze ervaren dat positief denken een goede manier is om met elkaar en moeilijke situaties om te gaan.

Zorgvuldige aanpak
Als de school aan de slag gaat met de methode, zullen de leerkrachten, intern begeleiders of zorgcoördinatoren hier speciaal voor worden opgeleid. Het is belangrijk dat het venijn onder de meisjes zorgvuldig wordt aangepakt. Hebt u vragen over meidenvenijn, dan kunt u bij hen terecht. Informeer ook eens naar een ouderbijeenkomst over meidenvenijn. Het is belangrijk dat alle ouders erbij aanwezig zijn: zowel die van gepeste kinderen, pestende kinderen en de kinderen die zich afzijdig houden. Klassen en individuele leerlingen worden tijdens deze bijeenkomst niet besproken.

Pestprotocol
Elke school hanteert een pestprotocol. In een pestprotocol staat vermeld hoe een school preventief en curatief dient te handelen in geval van pesten. Voor vragen over pesten en het protocol kunt u terecht bij de anti-pestcoördinator.

Informatie voor scholen

Preventielessen over meidenvenijn zijn altijd belangrijk en zullen elk jaar als vast onderdeel moeten worden opgenomen in het sociale veiligheidsbeleid van uw school. Wordt er toch gepest en is er in zorgwekkende mate sprake van meidenvenijn? Zet dan de lesblokken ‘Van Venijn naar Kwaliteit’ in. Meer daarover leest u op de pagina Over de methode.

Betrek de ouders erbij
De oplossing van het pesten ligt niet alleen op school. Ook ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het aanpakken en verminderen van pesten. Dit geldt voor alle ouders, ook ouders van leerlingen die ogenschijnlijk niet met pesten van doen hebben. Wil je als school het pestgedrag serieus aanpakken en verminderen, zorg er dan voor dat je alle ouders erbij betrekt. Hoe meer je als school en ouders op één lijn zit, hoe groter het effect op de leerlingen zal zijn. Samen sta je sterker.

lees meer

Het belang van een ouderbijeenkomst
Voor de ouders van de meisjes die de lessen van Meidenvenijn is niet fijn! gaan volgen, is het fijn om een ouderbijeenkomst te organiseren. De avond kan door uzelf worden verzorgd of onder professionele begeleiding van de Meidenvenijn workshopleiders. In samenspraak met uw school organiseren we een ouderbijeenkomst op maat. In de benadering naar ouders is het belangrijk te vermelden dat de bijeenkomst veilig en informatief van karakter is en niet gaat over pestgedrag in de klas of het bespreken van pestsituaties op school. Leerlingen worden tijdens deze bijeenkomst niet besproken.

Informatie via ouderbrieven
Tijdens de uitvoering van Meidenvenijn is niet fijn! is het voor ouders vaak fijn om te weten wat er in de lessen gebeurt. Naast sommige huiswerkopdrachten kun je ze op de hoogte stellen door middel van ouderbrieven. Door in dialoog te blijven met de ouders zullen ook zij een positieve bijdrage kunnen leveren in de aanpak van het pestgedrag. In de Opleiding Meidenvenijn wordt hier aandacht aan besteed en zullen suggesties worden aangereikt.

Waar kunnen ouders terecht?
Laat ouders weten dat ze voor het bespreken van een pestsituatie altijd terecht kunnen bij de anti-pestcoördinator, de intern begeleider (primair onderwijs), mentor of zorgcoördinator (voortgezet onderwijs) of directeur van de school. Een en ander zal zijn opgenomen in het pestprotocol.

Veelgestelde vragen

Kunnen jongens ook aan de meidenvenijnlessen deelnemen?
De jongens kunnen alleen deelnemen aan de preventieles vanwege de veiligheid in de groep meisjes
Wanneer zet ik de preventielessen in?
hier komt een antwoord
Is de lessenreeks ook digitaal?
hier komt een antwoord
Moet ik een opleiding volgen om de lessen te kunnen geven?
hier komt een antwoord
hier komt een vraag
hier komt een antwoord
hier komt een vraag
hier komt een antwoord

Is pesten anders dan plagen?

Plagen gebeurt vaak spontaan, het duurt niet lang en vindt niet dag in dag uit plaats. Bij plagen ben je gelijk aan elkaar; niemand is de baas. Ook liggen de rollen niet vast, de ene keer plaagt de één, de andere keer plaagt de ander. Plagen gebeurt niet met de intentie om iemand pijn te willen doen en is daarom vaak grappig en onschuldig.

Bij pesten is dat anders. Daar is steeds dezelfde persoon het mikpunt. Pesten is niet leuk en onschuldig, maar kwetsend en pijnlijk. Bovendien houdt het pesten niet op maar gebeurt het steeds weer opnieuw. Er is sprake van intentioneel, doelbewust handelen en niet van ‘toevallig’ gedrag. De pester heeft duidelijk de bedoeling om de ander pijn te doen of te vernederen.

Adviezen voor alle ouders

Praten over pesten kan behoorlijk lastig zijn. Hoe ga je het gesprek aan met je kind? En waar kun je terecht op school? We hebben een aantal adviezen op een rijtje gezet:

› Algemene adviezen voor alle ouders
› Adviezen aan ouders van gepeste kinderen
› Adviezen aan ouders van pestende kinderen

Ga naar de adviespagina voor ouders

Stichting Kinderpostzegels ondersteunt maatschappelijke projecten waaronder Meidenvenijn is niet fijn!
Meidenvenijn is niet fijn! is partner van de Gezonde School